Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem o sygnaturze akt X GU 325/17/12 postanowił:

1) ogłosić upadłość względem dłużnika AUTO-HIT S.A. z siedzibą w Warszawie,
2) wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Renaty Michalak;
3) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Klepacza posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209;
4) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5) określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego;
6) stwierdzić jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia nr 1346/2000 oraz art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

W związku z powyższym przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Informacja dla wierzycieli Upadłego


Stosownie do treści przepisu art. 236 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (dalej: PrUpadł) wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.
Zgodnie z treścią przepisu art. 239 PrUpadł zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne lub przed sądem polubownym;
8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj (art. 240 PrUpadł).
Jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, lub osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia (art. 242 PrUpadł).

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres:
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział X Gospodarczy
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
W zgłoszeniu wierzytelności należy powołać się na sygnaturę akt: X GU 325/17/12.2. Informacja dla zainteresowanych zakupem przedsiębiorstwa Upadłego bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego zlokalizowanego w Makowie Mazowieckim (województwo mazowieckie)

Cały majątek Upadłego stanowi od dnia ogłoszenia upadłości masę upadłości i podlega sprzedaży zgodnie ze stosownymi przepisami PrUpadł. Wszyscy zainteresowani zakupem całego przedsiębiorstwa Upadłego bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddział w Makowie Mazowieckim) mogą uzyskać informacje na temat procedury sprzedaży pod numerem telefonu 792 497 121 w dni powszednie od godziny 9 do 17.
Wstępne informacje na temat przedsiębiorstwa Upadłego mieszczącego się w Makowie Mazowieckim można również uzyskać na stronie www.ksmakow.pl.

Istnieje również możliwość wydzierżawienie całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddział w Makowie Mazowieckim) bądź części nieruchomości (hal produkcyjnych lub magazynowych) zlokalizowanych w Makowie Mazowieckim. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 792 497 121 w dni powszednie od godziny 9 do 17.

Syndyk Masy Upadłości

Bartosz Klepacz

Informuje się ponadto, że sprzedażą samochodów marki FIAT oraz świadczeniem usług serwisowych pojazdów marki FIAT zajmuje się w dalszym ciągu spółka AHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.
Dane kontaktowe:
AHT Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 323
43-100 Tychy
tel. 32 325 30 00
fax. 32 216 95 17

www.aht.auto.pl.